Studiestipendium

Föreningen Franska Skolans Vänner instiftade år 2000 ett årligt större studiestipendium till elever med studentexamen från Franska Skolan för studier vid fransktalande universitet, där studierna avser andra ämnen än det franska språket. Stipendiet söks skriftligen i samband med skolavslutningen och ansökan ställs till rektor Björn Kullgard vid Franska Skolan. Även elever som tidigare år avlagt studentexamen är välkomna med sin ansökan.

Villkor för studiestipendium 2016

Stipendiet tilldelas sökanden som har tagit studenten på Franska Skolans gymnasium och som vill studera på universitet eller högskola i Frankrike eller annat fransktalande land. Stipendiet är avsett som ett incitament till och delfinansiering av fortsatta studier. Det är inte avsett att användas för studier i franska utan för studier av andra ämnen, på franska i Frankrike eller annat fransktalande land.

År 2016 har Christina Odengran tilldelats ett stipendium om 10 000 kr för sin praktik på Svenska Ambassaden i Paris!

Stipendiet ges till väl meriterade sökanden som under tre år har gått på Franska Skolans gymnasium och avlagt studentexamen.

Den som söker skall skicka en ansökan i form av ett personligt brev, CV, kopia av student- och universitetsbetyg ställt till Franska Skolans rektor, Björn Kullgard . I brevet skall även framgå till vilken utbildning studenten söker och för vilken period.

Utdelning av studiestipendium beslutas av styrelsen för Föreningen Franska Skolans Vänner.

Utbetalning av stipendiet sker då kopia av antagningsbesked har insänts till Franska Skolans Vänners kassör med angivande av konto för utbetalning.

Om studierna avbryts och anledningen till detta ligger utanför elevens kontroll, t.ex. sjukdom eller familjeskäl, behöver utbetalda stipendier ej återbetalas. Vid andra skäl eller anledningar eller om ovan nämnda betyg eller intyg ej inkommit inom angiven tid skall utbetalade stipendier till fullo återbetalas.

Vid bedömning av ansökan kommer hittillsvarande studieresultat i samtliga ämnen, möjligheten för sökanden att framgångsrikt avsluta påbörjade studier, social förmåga och vald utbildning speciellt att beaktas. Den sökande skall vara beredd på en muntlig intervju med hela eller delar av styrelsen.

Det är Franska Skolans Vänners stora förhoppning att stipendiet skall bidra till fortsatt framgångsrika studier på franska vid universitet, högskola eller annan organisation i Frankrike eller annat fransktalande land. Den som erhållit ett stipendium inbjuds till, att efter avslutade studier, informera blivande studenter om sin utbildning. Stipendiater blir även automatiskt ständiga medlemmar i föreningen, allt i syfte för att skapa framtida ambassadörer för Franska Skolan.