Franska Skolan tillämpar följande intagningskriterier i ordning: 1. syskonförtur och 2. kötid. Om  flera med samma kötid finnes, sker lottning. För antagning till årskurs 1 gäller förtur 1. för de som redan går i förskoleklass, 2. syskonförtur och 3. kötid.
Undantag är årskurs 7 där skolan tar in elever via spetsprov. Franska Skolan har tillstånd från Skolverket att bedriva spetsutbildning i franska.
Anmälning till spetsutbildning sker genom att man ställer sitt barn i kö till årskurs 7.

Klicka här för: Ansökan

 

Nya rutiner för Franska skolans kö

Stiftelsen Franska skolans styrelse har fattat beslut om att göra förbättringar vid intag till Franska skolan samt för Franska skolans kösystem. Förändringarna kommer träda i kraft från den 1 januari 2022.

Följande förändringar kommer göras:

  • Barn kan tidigast ställas i kö det år de fyller 3år, gäller barn födda 2022 och senare.
  • Syskonförtur kvarstår för hela grundskolan.
  • Vid nekande svar/uteblivet svar vid erbjudande om plats raderas barnet ur Franska skolans kösystem.

Förtydligande till ovan punkter:

Barn kan tidigast ställas i kön det år de fyller 3år

Detta ger fler barn möjlighet till en plats på Franska skolan exempelvis barn som fötts utomlands eller familjer som flyttat till Sverige. Vårdnadshavare har haft tid och möjlighet att undersöka olika skolor. Oavsett när på året barnen fyller 3år går det ställa dem i kö redan från den 1/1 det året.

 

Syskonförtur kvarstår för hela grundskolan

För att syskonförtur skall gälla ska ett syskon påbörjat sin skolgång vid Franska skolans grundskola. Går en elev i åk 9 under vårterminen när ett syskon ska antas till höstterminen gäller inte syskonförtur då eleven i åk 9 inte går på Franska skolan när syskonet ska börja på skolan. Tackar ett syskon nej till erbjuden plats raderas denne ur kön enligt punkten ovan.

 

Vid nekande svar/uteblivet svar vid erbjudande om plats raderas barnet ur Franska skolans kösystem

Vid ett nej eller inget svar på ett erbjudande om plats raderas eleven ur kön och vårdnadshavarna får ställa eleven i kö på nytt. Tackar en syskonförtur nej till plats gäller samma regler som någon av alternativen som ovan. Det åligger vårdnadshavare att uppdatera kontaktuppgifter i skolans kösystem genom att logga in med bankid.

 

Frågor och svar kring ansökan:

Vilken köplats har jag?

Vi tillämpar syskonförtur för elever på grundskolan.

Förskoleklass: Ni som kan vara aktuella för en placering kontaktas under december innevarande år.

Övriga: Vi kontaktar er när en placering blir aktuell.

 

Jag vill uppdatera kontaktuppgifter, hur gör jag?

Via Franska skolans hemsida, inloggning elevkö

 

Kan jag besöka skolan innan jag fått en placering?

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot besökare men om ni blivit erbjuden en placering bjuds ni in till skolan.

 

Har ni öppet hus?

Nej inte på grundskolan, endast för gymnasiet.

 

Vid övriga frågor kontakta inskrivning@franskaskolan.se