Föreningen Franska Skolans vänner

Inbjuder till årsmöte samt en lättare måltid torsdagen den 28 april 2016. Kl.18.00 i Franska Skolans matsal, Döbelnsgatan 9

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsperson och tillika val kontrollant
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om följande:
 9. a) fastställande av resultat och balansräkning
 10. b) Disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust
 11. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 12. Beslut om medlemsavgift till föreningen
 13. Val av styrelse och revisorer
 14. Beslut om ersättning till styrelse, valberedning samt revisorer
 15. Behandling av motioner
 16. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
 17. Val av valberedning, varav en person sammankallande

Årsredovisning och verksamhetsberättelse hålls tillgänglig vid årsmötet.

Medlem, som önskar ta del av verksamhetsberättelsen före årsmötet, är välkommen att vända sig till Thomas Schanning på tel 070-6010006

Anmälan till Årsmötet görs senast torsdagen den 22 april 2016. Antingen till lotta@dracke.se eller per post till rektor Björn Kullgard, Franska Skolan Box 1344, 11183 Stockholm.

 

Varmt välkomna Franska Skolans Vänner!