Föreningen Franska Skolans vänner

Föreningen Franska Skolans vänner
Inbjuder till årsmöte samt en lättare måltid onsdagen den
15 maj 2018. Kl. 18.00 i Franska Skolans matsal,
Döbelnsgatan 9 (portkod —) ̈
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsperson och tillika val kontrollant
5. Prövande av om stämman blivit behörigen utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen
8. Beslut om följande: a) fastställande av resultat och
balansräkning b) Disposition av tillgängliga vinstmedel
alternativt behandling av förlust c) Ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna
9. Beslut om medlemsavgift till föreningen
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om ersättning till styrelse, valberedning samt
revisorer
12. Behandling av motioner
13. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till
stämman
14. Val av valberedning, varav en person sammankallande
Årsredovisning och verksamhetsberättelse hålls tillgänglig vid
årsmötet. Medlem, som önskar ta del av
verksamhetsberättelsen före årsmötet, är välkommen att
vända sig till Thomas Schanning på tel 070-6010006
Anmälan till Årsmötet görs senast fredagen den 4 maj 2018.
Antingen till lotta@dracke.se eller per post till rektor Björn
Kullgard, Franska Skolan Box 1344, 111 83 Stockholm.
Varmt välkomman Franska Skolans
vänner

Besök av statssekreterare Sophie Cluzel

Den 9 mars fick skolan besök av Sophie Cluzel, fransk statssekreterare, och hennes delegation. De besökte även skolbiblioteket.

Peter Pan 2018

Gymnasieelever i år 2 har arbetat med scenisk produktion.

Det har resulterat i bejublade föreställningar av en omskriven Peter Pan-skildring.

Tack till alla inblandade elever och lärare.

Foto: Ylva Frohm

 

Le Carnaval 2018

Den 13 februari, på fettisdagen, har skolan haft sin årliga karneval.

Låg- och mellanstadiet klär ut sig. Dagen blev fylld med olika aktiviteter såsom dans, teater, pyssel.

Vårt tema i år var: Le monde des animaux, djurens värld och några klasser skrev fantastiska egna fabler.

Vive le Carnaval! 

 

 

LingOlympiaden

Sandra Mangert i HS2 gratuleras till sin fina placering i LingOlympiadens första deltävling av Nicole de Jong, programansvarig på Humanistiska programmet. 120 elever i hela landet deltog och Sandra kom på 20:e plats. Stort grattis!

André Lhote och svensk kubism

Alla G3 elever var på besök på Prins Eugens Waldermarsudde Konstmuseum på Djurgården, där de guidades runt utställningen ”Form och färg – André Lhote och svensk kubism”. En chans att samla olika delar av deras respektive studier – svenska, historia, estetisk, franska – , att ta del av de rika utbyten mellan många svenska och franska konstnärer och att uppskatta tiden tillsammans i en fin konstnärlig miljö.

Luciafirande i St Johannes kyrka för högstadiet och gymnasiet.

”Luciafirande i St Johannes kyrka för högstadiet och gymnasiet. Tack Peo, Lucia och kören för en fin stund.”