Nya rutiner för Franska Skolans kö den 1 januari 2022

Stiftelsen Franska skolans styrelse har fattat beslut om att göra förbättringar vid intag till Franska skolan samt för Franska skolans kösystem. Förändringarna kommer träda i kraft från den 1 januari 2022.

Följande förändringar kommer göras:
• Barn kan tidigast ställas i kö det år de fyller 3år.
• Syskonförtur kvarstår för hela grundskolan.
• Vid nekande svar/uteblivet svar vid erbjudande om plats raderas barnet ur Franska skolans kösystem.

Förtydligande till ovan punkter:
Barn kan tidigast ställas i kön det år de fyller 3år

Detta ger fler barn möjlighet till en plats på Franska skolan exempelvis barn som fötts utomlands eller familjer som flyttat till Sverige. Vårdnadshavare har haft tid och möjlighet att undersöka olika skolor. Oavsett när på året barnen fyller 3år går det ställa dem i kö redan från den 1/1 det året.

Syskonförtur kvarstår för hela grundskolan
För att syskonförtur skall gälla ska ett syskon påbörjat sin skolgång vid Franska skolans grundskola. Går en elev i åk 9 under vårterminen när ett syskon ska antas till höstterminen gäller inte syskonförtur då eleven i åk 9 inte går på Franska skolan när syskonet ska börja på skolan. Tackar ett syskon nej till erbjuden plats raderas denne ur kön enligt punkten ovan. Förtur gäller även för antagna elever i förskoleklass till årskurs 1.

Vid nekande svar/uteblivet svar vid erbjudande om plats raderas barnet ur Franska skolans kösystem
Vid ett nej eller inget svar på ett erbjudande om plats raderas eleven ur kön och vårdnadshavarna får ställa eleven i kö på nytt. Tackar en syskonförtur nej till plats gäller samma regler som någon av alternativen som ovan. Det åligger vårdnadshavare att uppdatera kontaktuppgifter i skolans kösystem genom att logga in med bankid.