ÅRSMÖTE FRANSKA SKOLANS VÄNNER 2017

Föreningen Franska Skolans Vänner inbjuder till årsmöte och en lättare måltid onsdagen den 26 april 2017 kl. 18.00 i Franska Skolans matsal, Döbelnsgatan 9.

DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av justeringsperson tillika valkontrollant

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut a. Fastställande av resultat- och balansräkning b. Disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust c. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om medlemsavgift till föreningen

10. Val av styrelse och revisorer

11. Beslut om ersättning till styrelse, valberedning och revisorer

12. Behandling av motioner

13. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

14. Val av valberedning, varav en person sammankallande

Årsredovisning och verksamhetsberättelse hålls tillgängliga vid årsmötet.

Medlem som önskar ta del av dessa handlingar innan årsmötet är välkommen att vända sig till Thomas Schanning på telefon 070-601 00 06.

Anmälan till årsmötet görs senast onsdagen den 19 april 2017 per mejl till:

lotta@dracke.se

eller

per post till rektor Björn Kullgard, Franska Skolan, Box 1344, 111 83 Stockholm.

Varmt välkomna Franska Skolans Vänner!