Föreningen Franska Skolans vänner

Föreningen Franska Skolans vänner
Inbjuder till årsmöte samt en lättare måltid onsdagen den
15 maj 2018. Kl. 18.00 i Franska Skolans matsal,
Döbelnsgatan 9 (portkod —) ̈
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsperson och tillika val kontrollant
5. Prövande av om stämman blivit behörigen utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen
8. Beslut om följande: a) fastställande av resultat och
balansräkning b) Disposition av tillgängliga vinstmedel
alternativt behandling av förlust c) Ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna
9. Beslut om medlemsavgift till föreningen
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om ersättning till styrelse, valberedning samt
revisorer
12. Behandling av motioner
13. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till
stämman
14. Val av valberedning, varav en person sammankallande
Årsredovisning och verksamhetsberättelse hålls tillgänglig vid
årsmötet. Medlem, som önskar ta del av
verksamhetsberättelsen före årsmötet, är välkommen att
vända sig till Thomas Schanning på tel 070-6010006
Anmälan till Årsmötet görs senast fredagen den 4 maj 2018.
Antingen till lotta@dracke.se eller per post till rektor Björn
Kullgard, Franska Skolan Box 1344, 111 83 Stockholm.
Varmt välkomman Franska Skolans
vänner